För KTH är jämställdhet en fråga om kvalitet

”Vi kan inte utgå ifrån att kvinnor är ointresserade av den forskning som bedrivs här.”
Det skriver Anna Wahl, vicerektor vid KTH, i en replik till Erik Lindborg.

Svar på debattinlägget Flera orsaker till kvinnlig underrepresentation? av Erik Lindborg.

I min egenskap av vicerektor för jämställdhet och värdegrund på KTH kan jag inte kommentera enskilda befordringsärenden. Däremot vill jag ta tillfället i akt att klargöra bevekelsegrunderna bakom KTH:s jämställdhetsarbete.

I KTH:s uppdrag ingår att utveckla ett genomgripande organisatoriskt arbete med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. I vår plan för jämställdhetsintegrering formuleras bland annat målen att skapa lika villkor i såväl utbildning som forskning och att verka för en inkluderande kultur.
En viktig del av målsättningen handlar om att öka medvetenhet och kunskap om genus och jämställdhet i hela KTH för att underlätta arbetet med att skapa mer jämställda processer, till exempel när det gäller rekrytering, bedömning, undervisning, forskning, samverkan och ledarskap. Vi kan i dessa processer inte utgå ifrån att kvinnor är ointresserade av eller inte kompetenta nog för den forskning och utbildning som bedrivs här.

Målet med att skapa jämställda processer är i samklang med KTH:s värdegrund som särskilt lyfter fram jämställdhet och mångfald som en viktig resurs för KTH och för att främja en hållbar samhällsutveckling. För KTH är jämställdhet en fråga om kvalitet, och i vårt pågående förändringsarbete är det viktigt att personer på ledande ställning både kan och vill bidra till detta.

Anna Wahl,
vicerektor jämställdhet och värdegrund,
KTH


Kategorier: Debatt, Jämställdhet, Karriär, Kvalitet
Lärosäten: Kungliga tekniska högskolan