ARBETSMILJÖN VID HÖGSKOLAN SKA UNDERSÖKAS

Statistiska centralbyrån, SCB, genomför med början under februari en
undersökning av arbetsmiljön för de anställda inom högskolan. Undersökningen genomförs i form av en enkät till cirka
7 000 slumpmässigt valda, som är anställda vid universitet och högskolor. Det innebär att var åttonde anställd får möjlighet att svara på enkäten. Alla kategorier inom högskolan omfattas av undersökningen.
Syftet med undersökningen är att belysa både den fysiska och den psyko-
sociala arbetsmiljön. De som ingår i urvalet får svara på cirka 40 frågor under rubriker som arbetet, arbetsklimat, ledning, besvär, balans, framtid och sjuknär-varo. En del av frågorna är identiska med de frågor som ges i den arbetsmiljöundersökning som är underlag för den officiella statistiken. Därigenom finns en möjlighet att göra jämförelser med arbetsmarknaden i stort.
Enkätsvaren kommer att redovisas så att beskrivningar och jämförelser kan göras mellan kvinnor och män, mellan olika verksamheter och befattningar. Resultaten används självfallet inte för att beskriva enskilda individer eller små grupper och arbetsenheter, som kan identifieras.
Det är den partsammansatta arbetsgruppen för universitets- och högskoleområdet, UH-gruppen, som beställt undersökningen av SCB. UH-gruppen bildades i anslutning till förra årets centrala avtal, RALS 2001. I gruppens uppgifter ingår bland annat att just belysa arbetsmiljön inom högskolan. Ett annat partsammansatt organ, nämligen Utvecklingsrådet inom staten, finansierar undersökningen till en kostnad av cirka 700 000 kronor.
SCB lämnar en första redovisning av undersökningen den 13 maj vid en konferens som UH-gruppen arrangerar.

BJÖRN BIRATH


Kategorier: Arkiv